రాష్ట్రంలో కొత్తగా 2159 కరోనా కేసులు..

http://janamsakshi.org/%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b7%e0%b1%8d%e0%b0%9f%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%82%e0%b0%b2%e0%b1%8b-%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%a4%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b0%97%e0%b0%be-2159-%e0%b0%95%e0%b0%b0%e0%b1%8b%e0%b0%a8