డబ్బే జివితం

ఈ లోకంలో 

మనిషికి స్వార్థం ఎక్కువైంది
ఒక మనిషిని ఇంకో మనిషిని
పట్టించుకోవడం మానేశారు
ఈ లోకంలో
డబ్బు కోసం అందరూ
పరిగెత్తుతున్నారు 
డబ్బు కోసం తన 
యోక్క మానవత్వాన్ని
కొల్పొతున్నారు 
డబ్బె తన యొక్క జివితం
అంటూ చేడు పాపాలు
చెస్తున్నారు 
ఈ లోకం ఇంతెనా
 ఈ లోకంలో మంచి 
రోజులు రావా

ఎస్ . అంజి 
నల్లగొండ జిల్లా 8328256080